Rapport van kapitein P. Slierendregt

Gezagvoerder van het Nederlandsch stoomschip Leerdam, bestemd van New York naar Amsterdam,
en met verlies van roer te Rotterdam aangekomen.

Pagina 3 :
Dinsdag 11 en Woensdag 12 Maart vliegend stormweer met hagelbuien en steeds dalende barometer.
Het noodroer werd verbrijzeld. Wij lagen 48 achtereenvolgende uren ten prooi van wind en zee; de zeeŽn beukten op het schip als op eene blinde klip, het schip werkte allervreselijkst, dewijl het dwarszee's lag.
Hadden Donderdag 14 en Vrijdag 15 Maart met aanhoudende hagelbuien en woeste zeeŽn te kampen. Zaterdag wind afnemende, zetten 's ZOndags ons nieuwe noodroer overboord, doch door de zeer hooge zee luisterde het schip er niet naar.Inmiddels naderde ons een stoomschip en besloten toen ons weder te laten sleepen. [4]
Wij bevonden ons op 44gr N.Br en 31 gr 45 W.L. Het sleepen gelukte niet, daar de stalen trossen braken, Ik liet het schip dat door het stormweer slagzij had gekregen, recht werken en maakte gedurende den nacht verandering aan het noodroer; wij probeerden met den dag andermaal en hadden het geluk dat het buiten verwachting voldeed. Vanaf dien tijd hadden wij goed weder tot op Woensdag 26 Maart , toen de wind met kracht uit het O.Z.O toenam.
Niettegenstaande dit bleef het schip goed sturen en arriveerden wij den 27sten Maart te Talmouth zonder assistentie. Dankzij den sterken bouw van het schip, het welk dit gevaar heeft doorgestaan.
De voorraad steenkolen begon zoo te verminderen door den voortdurenden tegenspoed dat wij op het laatst der reis genoodzaakt waren graan met kolen te zamen gemengd te stoken. Proviand was er genoegzaam aanwezig, zoodat ik mij daarover niet behoefde te verontrusten. Gedurende al dien tijd had ik niet anders dan tevredenheid over het gedrag van de geheele bemanning en vooral de 1ste officier A.Potjer en de 1ste machinist M.Moerman verdienen lof voor hunnen onvermoeiden ijver.
Na te Talmouth steenkolen ingenomen te hebben vervolgde ik de reis van daar, begeleid door 2 sleepbooten, naar Nederland. Alwaar wij den 3den April via Nieuwen Waterweg te Rotterdam arriveerden. De geheele reis had 43 dagen geduurd, waarvan 38 dagen zonder roer. Van de plaats waar het roer verloren werd tot aan Talmouth waren ongeveer 2400 Engelische mijlen afgelegd.

[1]
Bericht Stoomboot in het ijs ! New York 4 Maart, een groot twee-mast stoomschip werd 25 Feb. op 44gr 43' N.B. en 45gr 42' W.L. in het ijs vastzittende gezien. Het zat oogenschijnlijk tusschen twee ijsbergen.
Dit was dus de Leerdam.
[2]
de kapt. had blijkbaar in New York - voor zijn vertrek - van de vele rapporten over ijs in de Oceaan gehoord. In de kranten en scheepstijden komen dan ook aanhoudend berichten daarover voor. o.a.
"Ijs in den Atl.Oceaan. Londen 28 Maart", "De gezagvoerder van het stoomschip Werra heden v. New York te Southhampton aangekomen rapporteert op 43gr 37' N.Br en 42gr 34' W.L. vele ijbergen te zijn gepasseerd."
[3]
Stoomvaartberichten :
Leerdam...Rotterdam 18 Maart - Volgens bij de Nederl. Amerikaansche stoomvaartmaatschappij ontvangen telegrafisch bericht van kapt. Batty van het Engelisch stoomschip Coronilla heden te Portmouth binnen, werd het stoomschip Leerdam door hem gepaaid den 11en Maart des morgens ten 10 ure op 43gr 15' N.Br en 36gr 40' W.L.;assistentie werd niet verlangd.
Liverpool 19 Maart. De gezagvoerder van het stoomschip Milanese hier aangekomen, rapporteert den 11den dezer te 2 ure n.m. op 43gr 20' N.B. en 36gr 26' W.L. het stoomschip Leerdam te zijn gepasseerd van New York naar Amsterdam bestemd. het welk het roer verloren had. De gezagvoerder verlangde geene assistentie.
[3]
Rotterdam 21 Maart, volgens bij de N.A.S.M. ingek. telegr. bericht heeft het Noordduitsche s/s California, het welk 21 Maart Wight passeerd, op 16 Maart j.l. op 40gr N.B. en 31gr 50' W.L. het s/s/ Leerdam op sleeptouw gehad. Nadat bij herhaling de sleeptrossen waren gebroken en daar de kapitein van de Leerdam niet wenschte naar de Azoren te worden gesleept, heeft de California de reis verder vervolgd. Aan boord van de Leerdam was alles wel.
De gezagvoerder rapp. later: " De Leerdam verloor 100 vadem sleeptros, de California verloor drie sleeptrossen bij het sleepen." Stoomvaartberichten :
Het Deensche stoomschip Heimdal, bestemd naar Kopenhagen, dat heden Lezard passeerde heeft op 5 Maart het stoomschip Leerdam ontmoet op 43gr N.B. en 46gr W.L.
Door dit bericht is het bewijs dat men al naar de Leerdam uitzag en elke mededeeling met graagte vernam.
Het stoomschip Leerdam - kapt. Slierendregt, van New York naar Amsterdam, het welk met verlies van roer te Talmouth binnenviel, is den 1sten April gesleept door de sleepbooten Zuid Holland en Wodan, in den Nieuwen Waterweg aangekomen.

s/s Leerdam in 1880 - 81 op de werf Fijenoord gebouwd. het eerste groote stoomschip, sinds de opkomst van de groote stoomvaart in Nederland gebouwd.
Voor de Indische vaart gebouwd, later voor de Trans-Atlantische vaart geschikt gemaakt en door de N.A.S.M gekocht en herdoopt tot Leerdam.

  • Naar startpagina